آرامگاه شهید مدرس از دیروز تا امروز
پیشگویی مدرس درست از آب درآمد+ عکس
در یكی از روزها كه مدرس در خواف خراسان تبعید بود، شخصی آمد تا از سوی حكومت وقت ، وضع او را بررسی كند. مدرس به وی گفت: به رضاخان بگو جایم خوب است. تو را روزی انگلیسی‌ها كنار می‌گذارند و به جایی تبعید می كنند كه بسیار دور از این سرزمین است و در آن جا از بین خواهی رفت ؛ ولی من در غربت و سرزمین بیگانه نمی‌میرم؛ و قبرم زیارتگاه مردم می‌شود.

تصاویر محل دفن شهید مدرس در کاشمر از قدیم تا امروز