نظرسنجی
به نظرشما برای آشنایی فرزندانمان با امام زمان عج کدام اقدام موثرتر است؟
خواندن داستان ، شعر ونمایش مهدوی
50%
سفربه اماکن مرتبط مهدوی مثل جمکران
8.82%
برپایی جشن ها و مسابقات مهدوی
5.88%
حضوردرکلاس های تربیت فرزند مهدوی
35.29%

به نظرشما برای آشنایی فرزندانمان با امام زمان عج کدام اقدام موثرتر است؟