نظرسنجی
به نظرشما برای آشنایی فرزندانمان با امام زمان عج کدام اقدام موثرتر است؟
خواندن داستان ، شعر ونمایش مهدوی
سفربه اماکن مرتبط مهدوی مثل جمکران
برپایی جشن ها و مسابقات مهدوی
حضوردرکلاس های تربیت فرزند مهدوی

به نظرشما برای آشنایی فرزندانمان با امام زمان عج کدام اقدام موثرتر است؟