کد خبر: ۵۹۹۵
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۳:۰۳
مهدی پرس:
آن شانه رابر مونزن**چون شانة موی تونیست
آن حوله برصورت نزن**چون حوله مال دیگریست
مسواک او مسواک او** مسواک من مسواک من
مسواک راباحوصله**هرشب به دندانت بزن 
مسواک کردن چهره را **خندان وخوشرومی کند
بوی دهانت رافقط ** مسواک خوشبومی کند
عموی روحانی
نام:
ایمیل:
* نظر: