کد خبر: ۱۴۶۴۶
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۳
الفبای مهدویت؛
روزگاري بر دنیا سپري شده که دیباچه زندگی دنیایی به شمار میآید و زمانی نیز خواهد گذشت که پایان این کتاب خواهد بود.اصطلاحی است که در فرهنگ اغلب « آخِرُ الزّمان » خوانده میشود « آخِرُ الزّمان ».
مهدی پرس، روزگاري بر دنیا سپري شده که دیباچه زندگی دنیایی به شمار میآید و زمانی نیز خواهد گذشت که پایان این کتاب خواهد بود. اصطلاحی است که در فرهنگ اغلب « آخِرُ الزّمان » . خوانده میشود « آخِرُ الزّمان » برگههاي پایانی کتاب زندگی انسان در زمین ادیان بزرگ به چشم میخورد و در ادیان ابراهیمی، از برجستگی و اهمیت ویژهاي برخوردار است. این اصطلاح معمولًا به روزگار پایانی دنیا و رویدادهایی گفته میشود که ممکن است در این بخش از زندگی دنیوي به وقوع پیوندد؛ ادیان بزرگ در باره آن و این را بدان که اوقات صعب در زمان آخر خواهد رسید، زیرا که » :… آمده است « انجیل » پیشگویی هایی کردهاند؛ براي مثال در خواهند بود مردم خود دوست و زرپرست و مغرور و متکبّر و کفرگو و نافرمان والدین و حق ناشناس و بیدین و بی الفت و بی وفا
«. و خبث کننده و بیپرهیز و بیحلم و با خوبان بیاعتنا و خائن و کم حوصله و عبوس کننده و عیش را بر خدا ترجیح میدهند (کتاب مقدس، ترجمه فاضل خان همدانی، نامه دوم پولس حواري به تیموتیوس، باب سوم.) قرآن مجید در آیات فراوان به دوران اشاره کرده (ر.ك: سوره واقعه ( 59 )، آیات 40 و 14 و 49 ؛ حجر ( 15 )، آیه 24 ؛ اعراف ( 128 ).) و در معارف ارزشمند « آخِرُ الزّمان »
اسلامی، این اصطلاح در دو معناي کلی به کار رفته است: 
1. مدت زمانی طولانی که با ولادت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله آغاز و با شروع رستاخیز بزرگ پایان مییابد. از این رو آن پیامبر الهی را پیامبر آخِرُ الزّمان نیز نامیدهاند. (شیخ صدوق، دکمالالدین، ج 1، ص 190 ؛ علامه مجلسی، بحارالانوار، ج 40 ، ص 177 ؛ ج 2، ص 87 ؛ همچنین ر.ك: تفسیر قرطبی، ج 4، ص
2. مدت زمانی که با ولادت واپسین جانشین پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله حضرت مهدي (. 306 ؛ تفسیر طبري، ج 1، ص 557 علیه السلام مقارن شده و زمان غیبت و ظهور را در بر گرفته، با شروع قیامت به انجام میرسد. روایات معصومین علیهم السلام نشان
میدهد: یکم. با سپري شدن این دوران، بساط زندگی دنیوي برچیده و مرحلهاي جدید در نظام آفرینش آغاز میشود. دوم. آخِرُ الزّمان خود به دو مرحله کاملاً متفاوت تقسیم میشود: دوران نخست که در آن انسان به مراحل پایانی انحطاط اخلاقی میرسد. فساد اخلاقی و ستم همه جوامع بشري را فرا میگیرد و واپسین امیدهاي بشري به ناامیدي میگراید. دوران بعد، عصر تحقّق تقریباً از « آخِرُ الزّمان » وعدههاي الهی به پیامبران و اولیاي خدا است وبا قیام مصلح جهانی آغاز میشود. کلیات عقاید مربوط به سوي همه فرقههاي بزرگ اسلامی پذیرفته شده است؛ ولی در خصوص وابستگی این تحولات به ظهور مهدي موعود علیه السلام و صفحه 19 از 210 www.Ghaemiyeh.com فرهنگ الفبایی مهدویت پیرامون حضرت مهدي (عج) مرکز تحقیقات رایانهاي قائمیه اصفهان نیز هویت او اختلاف نظر وجود دارد. شیعیان دوازده امامی، حضرت مهدي علیه السلام و حکومت جهانی او را حسن ختام حیات بشر در کره زمین و او را همان موعود امتها میدانند. در نظر آنان، با ظهور حضرت مهدي علیه السلام، برخی از ائمه و نیکان و به دنیا باز میگردند و زندگی دنیایی پایان مییابد. با گلگشتی در کلمات « رجعت » صالحان و نیز بدان و تبهکاران تحت عنوان نورانی معصومان علیهم السلام، میتوان واژههایی را که بیانگر پیوند مهدویّت و آخِرُ الزّمان است، یافت. این واژهها عبارت است از: اَلا اُبَشِّرُكَ اَلا اُخْبِرُكَ یا عَلِیُّ فَقال: بَلی » : پایان زمان) پیامبر صلی الله علیه و آله به حضرت علی علیه السلام فرمود ) « آخِرُ الزَّمان » 
1. یا رَسُولَ اللَّهِ فَقالَ کانَ جَبْرَئیلُ عِندي آنِفاً وَ اَخْبَرَنی اَنَّ القائِمَ الَّذِي یَخْرُجُ فِی آخِرِ الزَّمانِ فَیَمْلَأُ الَارْضَ عَدْلًا کَما مُلِئَتْ ظُلْماً وَ جَوراً
آیا تو را بشارت ندهم؟ آیا تو را خبر ندهم؟ عرض کرد: » (. ابن ابی زینب نعمانی، الغیبۀ، ص 357 ) مِنْ ذُرّیَّتِکَ مِنْ وُلْدِ الحُسَ یْنِ.»
بله، یا رسول اللّه! آن حضرت فرمود: هم اینک جبرئیل نزد من بود و مرا خبر داد قائمی که در آخِرُ الزّمان ظهور میکند و زمین را
2. (لا «. پر از عدل و داد میسازد - همان گونه که از ظلم و جور آکنده شده - از نسل تو و از فرزندان حسین علیه السلام است دنیا به پایان نمیرسد) این تعبیر بیانگر حتمی بودن تحقّق حوادثی است که پس از آن ذکر میشود. عبداللّه بن ) « تَذهَبُ الدُّنیا لا تَذهَبُ الدُّنیا حَ تّی یَلِیَ اُمَّتِی رَجُلٌ مِنْ اهل بیتی یُقالُ لَهُ » : مسعود میگوید: رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله فرمود
شیخ طوسی، کتاب الغیبۀ، ص 182 ، ح 141 و ر.ك: سنن ترمذي، ج 4، ص 505 ؛ مسند احمد، ج 1، ص 377 ؛ تاریخ ) «. المَهْدِيُّ بغداد، ج 4، ص 388 .) (دنیا به پایان نمیرسد؛ مگر اینکه امت مرا مردي رهبري کند که از اهل بیت من است و به او مهدي گفته « و روشن است دنیا به پایان نمیرسد مگر اینکه بخش پایانیاش (آخِرُ الزّمان) را پشت سر گذارد. 3. (لا تَقُومُ السّاعَۀ «. میشود
لا تَقُومُ السَّاعَۀُ حَتَّی یَقُومَ قائِمٌ لِلحَقِّ مِنَّا وَ ذلِکَ حِینَ یَأذَنُ اللَّهُ » : (قیامت برپا نمیشود) پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله فرمود شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا علیه السلام، ج 2، ص 59 ؛ ر.ك: کشف الغمۀ، …) « عَزَّوَجَلَّ لَهُ وَ مَنْ تَبِعَهُ نَجا وَ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ هَلَکَ ج 2، ص 459 .) (قیامت بر پا نمیشود تا اینکه قیام کنندهاي به حق از خاندان ما قیام کند و این هنگامی است که خداوند به او روزها ) « 4. (لا تَنقَضِی الَایَّامُ «. اجازه فرماید و هر کس از او پیروي کند، نجات مییابد و هر کس از او سرپیچد، هلاك خواهد شد.» وَلا تَنْقَضِ ی الاَیَّامُ حَتّی یَمْلِکُ رَجُلٌ مِنْ اهل بیتی یُواطِیءُ اِسمُهُ اِسْمی » : منقضی نگردد) رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود (طبري، آملی، بشارة المصطفی لشیعۀ المرتضی، ص 258 .) (روزها منقضی نگردد تا اینکه مردي از اهل بیت من بر زمین حکومت
اگر از دنیا بیش از یک روز باقی نماند) امیرمؤمنان علیه السلام بر ) « 5. (لَوْ لَمْ یَبقَ مِنَ الدُّنیا اِلاّ یَومٌ واحِ دٌ «. کند که همنام من است کتاب ) «. لَو لَمْ یَبْقَ مِنَ الدُّنیا اِلاَّ یَوْمٌ واحِ دٌ لَطَوَّلَ اللّهُ ذلک الیَومَ حَتی یَبْعَثَ اللّهُ رَجُلاً مِنّی » : بالاي منبر در شهر کوفه چنین فرمود الغیبۀ، ص 46 . ر.ك: شیخ صدوق، کمال الدین و تمام النعمۀ، ج 1، ص 317 ، ح 4؛ ابن شهرآشوب، المناقب، ج 2، ص 227 .) (اگر از دنیا بیش از یک روز باقی نماند، خداوند آن روز را چنان طولانی خواهد کرد تا اینکه مردي از خاندانم بر انگیخته شود یکُونُ عِنْدَ اِنقِطَاعٍ مِنَ الزَّمانِ وَ ظُهُورِ الفِتَنِ » : در بخش پایانی زمان) پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود ) « (عِندَ اِنقِطاعٍ مِنَ الزَّمانِ اربلی، کشف الغمۀ، ج 3، ص 260 ؛ ر.ك: بحارالانوار، ج 51 ، ص 82 .) (هنگام پایان زمان و ) «. رَجُلٌ یُقالُ لَهُ المهدي عَطاؤهُ هَنیِئاً
آشکار شدن فتنهها، مردي هست که به او مهدي گفته میشود و بخشش بسیار دارد.»

نام:
ایمیل:
* نظر: