کد خبر: ۱۳۹۸۱
تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۳:۴۰
مهدی شناسی
روايات متعددي در منابع معتبر وجود دارد که طبق آن‌ها از پيامبر(ص) دربارة تعداد امامان آمده است: خلفا و امامان پس از من دوازده نفرند...
   مهدی پرس، روايات متعددي در منابع معتبر وجود دارد که طبق آن‌ها از پيامبر(ص) دربارة تعداد امامان آمده است: خلفا و امامان پس از من دوازده نفرند. شيخ طوسي 25 روایت از منابع شيعه و سني برای اثبات این مطلب در کتاب الغیبة ميآورد. اسود بن سعيد همداني نیز نقل می‌کند: شنيدم جابر بن سمره ميگفت كه شنيدم رسول خدا ميگفت: «بعد از من، دوازده خليفه و امام، خواهد بود که همه از قريش هستند». وقتي حضرت محمد(ص) به خانه برگشت، قريش پيش او آمده، گفتند: «پس از آن، چه خواهد شد؟» فرمود: «سپس هرج و مرج خواهد بود». در حدیث دیگری از جابر بن عبد الله انصاری آمده است: محضر حضرت فاطمه زهرا مشرف شدم. مقابلش لوحي بود که نامهاي جانشينان پيامبر(ص) ديده ميشد. شمردم، دوازده اسم بود و آخرين آنان قائم بود. سه اسم از آنها محمد و چهار اسم آن‌ها علي بود. بر اين اساس می‌توان گفت فقط شيعة اماميه، توفیق درك مفهوم این گونه احادیث را داشته‌اند و در شناختن تعداد خلفاي بعد از رسول(ص) به فهمي صحيح نائل شده‌اند. آيت الله مکارم شيرازي در اين باره مينويسد: اين احاديث که در بعضي، عزت اسلام را در گروِ دوازده خليفه و در بعضي ديگر، بقاء و حيات دين را تا قيامت، در گرو آن دانسته و همه را از قريش و در بعضي، همه را از بني هاشم معرفي کرده، بر هيچ مذهبي از مذاهب اسلامي، جز مذهب شيعه، تطبيق نميکند؛ چرا که توجيه آن، طبق اعتقاد اهل تشيع کاملاً روشن است؛ در حالي که علماي اهل سنت در توجيه آن، گرفتار بن بست شديدي شدهاند. آيا منظور، خلفاي چهارگانه نخستين، به اضافه خلفاي بني اميه و بني عباس ميباشد؟ در حاليکه ميدانيم، نه تعداد خلفاي نخستين دوازده نفر بوده، نه به انضمام بني اميه و نه بني عباس. اين عدد دوازده، با هيچ حسابي تطبيق نميکند. به علاوه ميان خلفاي بني اميه، کساني مثل «يزيد» و در ميان بني عباس، کساني همچون «منصور دوانيقي» و «هارون الرشيد»، بودند که در ظلم و استکبار و جنايت اينها، احدي ترديد ندارد و ممکن نيست آنها به عنوان خلفاي پيامبر و مايه عزت و سربلندي اسلام محسوب شوند! هر قدر معيارها را نيز ساده فرض کنيم، باز آنها قطعاً بيرونند. از اينها که بگذريم، عدد دوازده را، در هيچ مورد جز ائمه دوازدهگانه شيعه نمييابيم.
مطالب مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر: