send print
4- آیا دعای ندبه انشای برخی از علمای شیعه است؟
ممکن است برخی اشکال کنند که این دعا انشای برخی از علمای شیعه بوده است. ولی این احتمال از جهاتی باطل است: 1 - بزوفری در ادامه روایت این چنین آورده است: "ویستحبّ أن یدعی به فی الأعیاد الأربعة". ظاهر این کلمه میرساند که این دعا از جانب معصوم صادر شده است، زیرا محکوم کردن هریک از افعال واذکار به هریک از احکام خمسه (وجوب، حرمت، استحباب، کراهت واباحه) از امور توقیفی است که فقط باید از جانب اولیای معصوم خداوند صورت پذیرد. 2 - اینکه برای قرائت این دعا زمان خاص (اعیاد اربعه) ذکر شده خود دلیل بر آن است که از جانب معصوم صادر شده است؛ زیرا در غیر این صورت نمیتواند از چنین ویژگی خاصی برخوردار باشد. 3 - رسم علما چنین بوده که هر گاه دعا یا زیارتی را خود انشا میکردند متذکر میشدند تا بر مردم مشتبه نگردد، از باب نمونه: الف. شیخ صدوق در "من لایحضره الفقیه" زیارتی را برای فاطمه زهرا (ع) که از انشاهای خود اوست نقل کرده ومیگوید: من آن را در سفر حج در مدینه در کنار قبر فاطمه زهرا (ع) قرائت کردم. ولی آن را به این صورت در اخبار نیافتم...".{پاورقی . من لا یحضره الفقیه، ج 2، ص 574-572 ؛ بحارالأنوار، ج 97، ص 196، ح 13. پاورقی} ب. سید بن طاووس در "الاقبال" میگوید: "فصلی است درباره آنچه آن را ذکر میکنیم از دعایی که آن را انشا کردیم، آن را هنگام تناول طعام ذکر میکنیم".{پاورقی . اقبال الاعمال، ص 115. پاورقی} ج. ونیز میفرماید: "وامّا آنچه هنگام رؤیت هلال شوّال گفته میشود ما آن را در کتاب "عمل الشعر" در ضمن دعایی که انشا کردیم آوردیم، واین دعا صلاحیت برای تمام ماه‏ها را دارد...".{پاورقی . همان، ص 305. پاورقی} ودر موارد دیگر نیز در مورد ادعیه‏ای که خود انشا کرده چنین تعبیراتی آورده است.{پاورقی . مهج الدعوات، ص 348ù336ù302 ؛ امان الأخطار، ص 17. پاورقی} 4 - ابن مشهدی در "المزار" میگوید: "من در این کتاب خود از فنون زیارات، اخباری را جمع کردم که به واسطه راویان ثقه ومورد اعتماد به سادات متصل شده‏اند". {پاورقی . المزار، ص 16. پاورقی} 5 - در صورتی که جمله "انّه الدعاء لصاحب الامر" را به معنای انشا از امام زمان (ع) بدانیم میتوانیم آن را از توقیعات حضرت به بزوفری بدانیم.

منبع: پرس و جو