send print
3- چه کسانی درطول تاریخ اسلام، مهدویت را به شعر درآورده‌اند؟
بسیاری از شاعران مسلمان مثل کمیت اسدی و... در طول تاریخ، درباره مهدویت شعر سروده اند.