send print
3- آثار وجودی امام زمان (عج) در دوران غیبت چیست؟
عملکرد یک امام معصوم(ع) که سیطره کامل بر عامل معنا و باطن و ملکوت دارد و هم حامل شریعت دین است دو کار اساسی می باشد

الف: تبیین و اجرای شریعت الهی و بیان معارف الهی که این بعد در عصر غیبت تقریباً دست نا یافتنی است

ب: هدایت باطنی انسانها و اعمال آنها و احیاناً دستگیری باطنی از اولیاء خداوند و سالکان کوی وصال دوست و این بدان جهت است که امام سیطره بر ملکوت دارد و رشد اعمال و هدایت آنها و هم رشد باطنی و هدایت باطنی انسانها به عهده اوست و این کارکرد امام معصوم(ع) در عصر غیبت هم ادامه دارد اگر چه از چشمان ما پوشیده است چنان چه خورشید در هوای ابری از چشمان ما پوشیده است.