send print
2- چرابه امام زمان علیه السلام ، قائم آل محمد گفته می شود؟
یونس بن عبدالرحمن ازامام کاظم (ع) پرسید: آیا شما همان قائم به حق هستید؟ امام کاظم (ع) فرمودند:«آری ، من قائم به حق هستم، اماآن قائم به حقی که زمین راازدشمنان خداپاک می کندوآن راپرازعدل وداد می کند، پس ازآنکه پرازظلم وجورشده است، اوپنجمین فرزندازاولاد من است که غیبتش طولانی خواهد شد».(۱)
عبدالعظیم حسنی به امام جواد (ع) گفت : من امیدوارم که توهمان قائم ازاهل بیت باشی که زمین راپرازعدل وداد می کند، همان گونه که پرازجوروستم شده است . آن حضرت درپاسخ اوفرمود:«ای ابوالقاسم !هریک ازماقائم به امرخداوهدایت کننده به سوی دین می باشد، اماآن قائمی که خداوند به وسیله اوزمین راازاهل کفرپاک می گرداند،همان است که ولادتش برمردم مخفی شده است وازنظرهاغایب خواهد شد».(۲)
باعنایت به اینکه تمام معصومین علیهم السلام دارای این صفت هستند، امااین لقب مخصوص امام زمان (ع) است وتقریباً درتمام احادیثی که نام ایشان رامی برند، این لقب درباره وجود مقدّس امام زمان (ع) به کاررفته است . درشرح این لقب سخنانی گفته شده است که به جهت اختصار،به چندسخن بسنده می کنیم :
۱- قیام وحمایت ازدین
امام حسین (ع) فرمود:« مردعربی پس ازمسلمان شدن ، ازپیامبر صلی الله علیه وآله پرسید آیاپس ازتوپیامبر هست؟حضرت صلی الله علیه وآله فرمود: نه ، من خاتم پیامبران هستم، امابدان که پس ازمن امامانی ازنسل من خواهند بودکه قائم به قسط می باشند وتعدادشان همان تعدادنقبای بنی اسرائیل می باشد.اولین نفرآنهاعلی بن ابی طالب است که امام وخلیفه پس ازمن ونُه نفرازصلب این است - ودرهمان حال دست به سینه ام گذارد- وقائم ، نُهمین فردازآنهاست که درآخرالزمان ، برای دین قیام می کند، همان گونه که من درنخستین روزبرای دین چنین کردم...»(۳)
۲- قیام به وسیله شمشیر
علقمه بن محمّد حضرمی می گوید : ازامام صادق (ع) خواستم نام امامان رابه من بگوید.آن حضرت (ع) فرمود: ازگذشتگان ، علی بن ابی طالب ، امام حسن، امام حسین،علی بن الحسین، محمّدبن علی ، سپس خودم.
عرض کردم: یابن رسول الله ! پس ازتوکیست؟ فرمود:من به فرزندم ، موسی وصیت کردم که اوپس ازمن است.
عرض کردم :وپس ازموسی چه کسی خواهد بود؟
فرمود: فرزنداوعلی است که رضا لقب گرفته است وپس ازاوفرزندش محمّد وپس ازمحمّد، فرزندش علی وپس ازعلی ، فرزندش حسن وفرزندحسن ، مهدی – صلوات الله علیهم اجمعین- .
سپس افزود: پدرم ازپدرش ، ازجدّ خود، ازعلی (ع) ،ازپیامبرصلی الله علیه وآله نقل کرده است که: «قائم ماهرگاه خروج کند، سیصد وسیزده نفر به عدد رزمندگان جنگ بدر ،گرداوجمع می شوند».
پس زمانی که ظهوراوفرامی رسد،شمشیری درغلاف بوده ودرمقابلش قراردارد، فریادبرمی آورد:«قم یاولی الله فاقتل أعداءالله ؛(۴) برخیزای ولی خداودشمنان خدارابه قتل برسان!».
۳- قیام پس ازمردن نام او
صقربن ابی دلف می گوید : ازابوجعفر،امام جواد (ع) شنیدم که فرمود: «امام پس ازمن ، فرزندم علی است ، امراوامرمن ، گفتاراوگفتارمن وطاعت اوطاعت من است .امام پس ازاو،فرزندش حسن است،امراوامر پدرش ،گفتاراوگفتارپدرش وطاعت او، طاعت پدرش می باشد».
سپس سکوت کرد. عرض کردم : ای فرزندرسول خدا!چه کسی پس ازحسن ، امام خواهد بود؟امام جواد(ع) به شدت گریست، سپس فرمود:« پس ازحسن،فرزنداوقائم به حق ،امام منتظراست».
عرض کردم : یابن رسول الله ! چرابه وی قائم گفته می شود؟فرمود:« چون قیام می کند، پس ازآنکه نام وی مرده باشد وبیشترین معتقدان به امامتش مرتد شده باشند».(۵)
ابوحمزه ثمالی می گوید: به ابوجعفر محمّد بن علی ، باقر(ع) گفتم : ای فرزندرسول خدا!مگرهمه شماقائم به حق نیستید؟فرمود:چرا.
گفتم :پس چراحضرت مهدی (ع) قائم نامیده شده است؟آن حضرت درپاسخ فرمود:« هنگامی که جدّم حسین (ع) به شهادت رسید ،فرشتگان دردرگاه خداوند به گریه وضجّه وناله افتادند وگفتند: خدایا! تودرباره کسی که برگزیده وفرزندبرگزیده ات رابه قتل رسانده است ،سکوت می کنی ؟ ندارسید: ای فرشتگانم ! آرام باشید!قسم به عزّت وجلالم ! ازآنهاانتقام خواهم گرفت؛ اگرچه مدّتی ازاین جرم وجنایت گذشته باشد. سپس حجاب هارانسبت به فرزندان امام حسین (ع) ازبرابرشان کنارزده فرشتگان بادیدن امامان ازنسل امام حسین (ع) بسیارشاد وخرسند گشتند ودرمیان آنهایک نفرایستاده درحال نمازبود. ندارسید من به وسیله این قائم ازآنهاانتقام می گیرم».(۶)
درروایات دیگر به تعبیرات دیگری برخورد می کنیم که تقریباً شبیه به یکدیگر می باشند، مثل قائم بأمرالله ،(۷) قائم به قسط(۸) ، قائم به حق .(۹)
پی نوشت ها:
۱.کفایه الاثر ،ص ۲۶۵.
۲.همان ،ص ۲۷۸.
۳.کفایه الاثر ،ص ۳۳۸،۳۳۴،۱۷۳.
۴.کفایه الاثر،ص ۲۶۳.
۵.همان ،ص ۲۷۹.
۶.علل الشرائع ، ص ۱۶۰؛ ومعجم احادیث الامام المهدی،ص ۳۱۰.
۷.معجم احادیث الامام المهدی،ج۵،ص۲۲۲.
۸.کفایه الاثر،ص ۷۶.
۹.همان ،ص۱۴۵.