send print
4- آیا وجود دست خط امام مهدی علیه السلام صحت دارد؟
بی شک نامه‌هایی از آن حضرت برای برخی افراد، به ویژه در زمان غیبت صغرا صادر شده. اما معلوم نیست که همه آنها به خط خود ایشان بوده، بلکه ممکن است املای آن حضرت بوده باشد. اما در حال حاضر نمی‌توانیم کلام برخی افراد را که مدعی داشتن دست‌خط از امام زمان می شوند، بپذیریم؛ چرا که ما خط مبارک آن جناب را ندیده‌ایم تا این نوشته‌ها را با آن مطابقت دهیم؛ هر چند اگر هم خطی از ایشان دیده بودیم، باز هم صحت انتساب روشن نبود.